Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku

87-800 Włocławek ul. Zw. Zawodowych 18, tel./fax. 54 232 10 96,  tel.  54 232 14 21

 

Dom Seniora „Helena”, ul. Zdrojowa 32, 87-720 Ciechocinek tel. 54 283 61 68

Punkt wydawania żywności PEAD - magazyn PKPS ZR przy ul. Żabiej 4A, czynny w zależności od harmonogramu dostaw,

Punkt wydawania odzieży używanej – magazyn PKPS ZR przy ul. Żabiej 4A, czynny w godz. 9-11,
                                                     1-2 razy w miesiącu w zależności od ilości zebranej odzieży,

 

Popołudniowe Kluby Seniora:

Klub Seniora „Stokrotka”, siedziba – Stara Remiza ul. Żabia 8, 87-800 Włocławek
Klub Seniora „Senior Kujawy” , siedziba – Stara Remiza ul. Żabia 8, 87-800 Włocławek
Klub Seniora „Jubilat”, siedziba – Klub Krokus ul. Chopina 21,   87-800 Włocławek

Klub Seniora „Piast”, siedziba – Klub Krokus ul. Chopina 21, 87-800 Włocławek
Klub Seniora „Złota Jesień”, siedziba – ul. Fredry 16, 87-800 Włocławek
Klub Seniora „ Wrzos”, siedziba – Cech Rzemiosł Różnych, ul. Plac Wolności 17, 87-800 Włocławek
Klub Seniora „Nasz Dom”, siedziba – Klub Abstynenta ul. Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek
Klub Seniora „Złoty Wiek”, siedziba - Miejskie Centrum Kultury,   87-100 Aleksandrów Kujawski

Klub Seniora „Radość”, siedziba – Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
Klub Seniora „Srebrny Włos”, siedziba – Rypiński Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin
Klub Seniora „Wrzosy”, siedziba – Rypiński Ośrodek Kultury,  ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin
Klub Seniora „Raj”, siedziba - Gminny Ośrodek Kultury ul. Wysoka 4, 87-821 Raciążek
Klub Seniora „Nawojka”, siedziba – Miejskie Centrum Kulturalne   ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno
Klub Seniora „Kujawy Bachorne Nowe”,  siedziba – Gminny Ośrodek Kultury ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny
Klub Seniora „Złoty Kłos”, siedziba – Dobrzyński Dom Kultury „Żak”  ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Klub Seniora „Jesienny Liść”, siedziba – Urząd Gminy Kikół,  ul. Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół
Klub Seniora „Skrwilenianki”, siedziba - Urząd Gminy Skrwilno, ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno
Klub Seniora „Mimoza”, siedziba – Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 9, 87 – 731 Waganiec

 

 

Programy realizowane przez PKPS ZR we Włocławku:

 1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 1 "Śródmieście" we wszystkie dni tygodnia - zadanie realizowane od 01.01.2015-31.12.2016. 

 2. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu zamieszkania, w rejonie Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 4  "Południe" we wszystkie dni tygodnia - zadanie realizowane od 01.01.2015-31.12.2016. 

 3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w miejscu zamieszkania na terenie miasta Włocławek - zadanie realizowane od 01.12.2015-31.12.2016. 

 4. „Pomoc rzeczowa osobom przewlekle chorym”, dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w kwocie  5.000 zł, termin realizacji 01.04.2015-30.04.2015.

 5. „Aktywny Senior”, dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,  w kwocie 4.385 zł, termin realizacji 04.05.2015-30.06.2015.

 6. „Przegląd artystyczny w Sitnicy”, dotacja Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  w kwocie 5.400 zł, termin realizacji 18.05.2015-30.06.2015.

 7. „Wigilia dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz choinka dla dzieci chorych i niepełnosprawnych”, dotacja  Gminy Miasta Włocławek, w kwocie 1.500 zł, termin realizacji 02.11.2015-31.12.2015.

 8. „Zdrowe odżywianie osób niepełnosprawnych”, dotacja  Gminy Miasta Włocławek, w kwocie 6.000 zł, termin realizacji 12.06.2015-31.12.2016.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDU REJONOWEGO WE WŁOCŁAWKU ZA 2015 ROK

Prezydium PKPS ZR we Włocławku  spotykało się na 5 posiedzeniach.

Tematyka posiedzeń dotyczyła działalności statutowej i finansowej

Zarządu Rejonowego PKPS

Realizujemy statutowe cele poprzez :                                                                               

 • organizowanie usług opiekuńczych  i specjalistycznych usług,

 • opiekuńczych w domu podopiecznego, 

 • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w miarę posiadanych środków,

 • pomoc żywnościową,

 • Dom Seniora „Helena” w Ciechocinku,

 • prowadzenie popołudniowych Klubów Seniora,

 • prowadzenie poradnictwa prawnego. 

 

Zadania zlecone                                                                                                      

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy we Włocławku realizuje zadania zlecone przez Gminę Miasto Włocławek z zakresu pomocy społecznej polegające na świadczeniu usług opiekuńczych  w rejonie Śródmieście” i „Południe” oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie miasta Włocławek.
 

W 2015 r. usługami opiekuńczymi objętych było średnio miesięcznie 208 podopiecznych, u których świadczono około 11.881 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były średnio miesięcznie  u 31 podopiecznych, u których  wykonano około 1.833 godzin.

Do realizacji zadań PKPS ZR zatrudniał 95 opiekunek.
 

Działalność pomocowa

 1. W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne przygotowano paczki żywnościowe dla 50 osób znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej z terenu miasta Włocławka. Wartość udzielonej pomocy wynosiła 1.948,68 zł.
 2. Z okazji Dnia Dziecka  w miesiącu czerwcu przygotowano 60 paczek ze słodyczami o łącznej wartości 1.500,01 zł. dla dzieci z rodzin najuboższych  z terenu naszego miasta.
 3. W miesiącu sierpniu przygotowano 60 wyprawek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej. Wartość udzielonej pomocy wynosiła 3.000,00 zł.
 4. W miesiącu grudniu 12 podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, u których świadczone są usługi opiekuńcze otrzymało paczki z artykułami spożywczymi o łącznej wartości 368,40 zł. 

PKPS ZR we Włocławku w ciągu roku prowadził zbiórkę odzieży, mebli, sprzętu AGD, artykułów spożywczych, które systematycznie  wydawane były w magazynie PKPS ZR osobom typowanym przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Łącznie w 2015 roku zebrano 26.886 szt. artykułów  oraz 105 kg żywności na kwotę 126.882,62 zł.

W 2015 roku udzielono także pomocy finansowej na kwotę 500,00 zł.

Imprezy, spotkania, Przeglądy

·      W miesiącu  czerwcu zorganizowano XXX Przegląd Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy k/Rypina, w którym uczestniczyło 320 osób z 18 Klubów Seniora. Zespoły z Klubów zaprezentowały swój godny uznania dorobek artystyczny.
 

·      W dniu 22 grudnia 2015 r. po raz 31 zorganizowano spotkanie wigilijne dla 100 osób starszych, samotnych i najuboższych z terenu miasta Włocławek. Uczestnicy skorzystali z konsumpcji oraz zostali obdarowani paczkami z artykułami spożywczymi.
 

·      W dniu 29.12.2015 r. po raz 31 zorganizowano choinkę dla 100 dzieci z rodzin najuboższych z terenu naszego miasta. Dzieci miały zagwarantowany słodki poczęstunek oraz otrzymały paczki ze słodyczami.

Pomoc żywnościowa z Unii Europejskiej – FEAD

PKPS ZR we Włocławku w 2015 r. realizował program FEAD – „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym” w ramach, którego   1.152 podopiecznym wytypowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku przekazano 8.970 paczek                              tj. 116.612,40 kg artykułów spożywczych o wartości 390.513,42 zł.

Działalność Klubów Seniora 

Wspieramy działalność 18 Klubów Seniora.  Seniorzy spotykając się w Klubach poświęcają czas na wspólne rozmowy, śpiewy, wymianę doświadczeń, rozwijanie swoich zainteresowań. Kultywują tradycje i obrzędy ludowe, zachęcają inne osoby do członkostwa w zespołach folklorystycznych.

PKPS ZR we Włocławku współpracuje z Klubami Seniora także w ramach wolontariatu. Członkowie odwiedzają podopiecznych, u których wykonywane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze szczególnie w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia.

Dom Seniora „Helena”

 W ramach działalności statutowej prowadzimy Dom Seniora „Helena” w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej 32. W 2015 r. Dom Seniora odwiedziły 654 osoby. W okresie letnim tj. od maja do września na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z obiadów.

Poradnictwo prawne

PKPS ZR we Włocławku prowadzi poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego. W 2015 roku z pomocy prawnika skorzystały 52 osoby.

Działalność Zarządów podległych

Polski   Komitet   Pomocy   Społecznej   Zarząd   Miejsko - Gminny

w Radziejowie Kujawskim

PKPS ZM-G realizował zadanie zlecone przez Gminę Radziejów Kujawski polegające na świadczeniu usług pomocy sąsiedzkiej na terenie Gminy.

W 2015 roku świadczył usługi opiekuńcze u 2 podopiecznych. Ogólna liczba zrealizowanych godzin wynosiła 409.

PKPS ZR realizując swoje cele statutowe bierze udział w walce z biedą  i nieporadnością wielu grup ludzi. Przeprowadzane przez nas akcje oraz wykonywane zadania mają na celu poprawę warunków osób znajdujących się  w trudnej sytuacji bytowej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDU REJONOWEGO WE WŁOCŁAWKU ZA 2014 ROK

W miesiącu kwietniu przeprowadzono zbiórkę publiczną do puszek kwestarskich

pn. „Kurczaczek", Uzyskane środki finansowe w kwocie 2.000,31 zł. zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla 50 dzieci z rodzin najuboższych.

W m-c u czerwcu odbył się XXIX Przegląd Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy, w którym wzięło udział 18 zespołów tj. 320 osób. W terminie od 12.05.2014 r. do 30.07.2014 r. został zorganizowany kiermasz odzieży. Dobrowolną wpłatę do skarbonek w kwocie 17.300,00 zł. wydatkowano na następujące cele charytatywne:
 • Dzień Dziecka - zakupione zostały artykuły spożywcze, z których przygotowano 60 paczek dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu miasta Włocławek.

 • Koszt organizacji Dnia Dziecka wyniósł 1.808,78 zł.

 • Wyprawki szkolne - 60 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej z terenu miasta Włocławek otrzymało wyprawki szkolne. Ogółem wartość udzielonej pomocy wyniosła 3.000,00 zł.

 • Pomoc rodzinom wielodzietnym - 50 rodzinom wielodzietnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z terenu miasta Włocławek zakupione zostały środki czystości i higieny osobistej oraz ręcznik. Adresaci tej akcji charytatywnej otrzymali pomoc o łącznej wartości 2.500,00 zł.

 • Choinka - dla 100 dzieci z rodzin najuboższych z terenu miasta Włocławek została zorganizowana zabawa choinkowa z udziałem Mikołaja. Dzieciom zapewniony został słodki poczęstunek oraz wręczono im paczki ze słodyczami i artykułami spożywczymi. Koszt organizacji choinki wyniósł 2.400,00 zł.

 • Pomoc osobom starszym - 50 osób starszych, chorych, samotnych otrzymało paczki ze środkami czystości i ręcznikiem. Na ten cel wydatkowano kwotę 2.635,63 zł.

 • Dla 100 osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, uczestników Wigilii organizowanej przez PKPS ZR od 30 lat zostały zakupione artykuły spożywcze z których przygotowano świąteczne paczki. Paczki zostały wręczone podczas Wieczerzy Wigilijnej zorganizowanej w Restauracji "Ratuszowa" w ramach której adresaci skorzystali również z konsumpcji.

Wysokość środków wydatkowanych na ten cel wyniosła 4.955,59 zł.

W miesiącu grudniu zorganizowano zbiórkę publiczną pn. "Witaj Święty Mikołaju".

Z zebranych środków finansowych w kwocie 2.021,93 zł. zakupiono artykuły spożywcze, z których przygotowano 50 paczek dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu miasta Włocławek.

W okresie od m-ca września do m-ca grudnia PKPS ZR we Włocławku przekazał rodzinom wielodzietnym, Domom Dziecka, Szkołom oraz Zakładowi Karnemu owoce i warzywa wycofane z rynku przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji w ilości:

-          ogórki - 1.625 kg,

-          śliwki - 1.500 kg,

-          jabłka - 10.000 kg.

W miesiącu grudniu otrzymano w ramach unijnego Programu FEAD artykuły spożywcze tj. makaron, mleko, olej, mielonka, cukier, z których przygotowano 2.200 paczek przekazanych osobom najuboższym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym oraz rodzinom wielodzietnym wytypowanym przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we ocławku.

Dotacje

Urząd Marszałkowski w Toruniu - zadanie pn. .Pomoc rzeczowa osobom przewlekle chorym"- przekazano paczki ze środkami czystości, odzieżą oraz ręcznikiem 50 osobom przewlekle chorym z terenu miasta Włocławek. Wysokość dotacji - 5.000,00 zł.
Kujawsko
-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - zadanie pn. .Pomoc rzeczowa dla osób bezdomnych - 100 osób bezdomnych z terenu miasta Włocławek otrzymało paczki ze środkami czystości, odzieżą oraz ręcznikiem. Wysokość dotacji - 8.000,00 zł.
Gmi
na Miasto Włocławek - zadanie pn. "Wigilia dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz choinka dla dzieci chorych i niepełnosprawnych" - zadaniem objętych było 100 osób. Wysokość dotacji 1.700,00 zł.

Dom Seniora "Helena" Ciechocinek

 W 2014 roku dokonano następujących zmian:

 • wymieniono 7 szt. grzejników,

 • zakupiono 2 ławki ogrodowe,

 • wykonano parking na posesji,

 • pomalowano pokoje na parterze budynku,

 • wycyklinowano parkiety w 3 pokojach,

 • zakupiono telewizor.