Program warsztatów dietetycznych

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zaproszenie na warsztaty dietetyczne, 23.10.2018

 

 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej rozpoczyna przyjmowanie żywności
w Podprogramie 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pierwsza dostawa produktów żywnościowych do magazynu regionalnego w Bydgoszczy przypada na 12 października 2018 roku. Tym samym już niebawem mieszkańcy województwa będą mogli odbierać żywność w punktach wydawania żywności, na podstawie skierowania wydanego przez właściwy ośrodek pomocy społecznej. Skorzystają też pensjonariusze schronisk dla bezdomnych lub jadłodajnie, które wydają nieopłatnie żywność
i które podpisały umowę z Kujawsko-Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Lista produktów żywnościowych w Podprogramie 2018 obejmuje 21 różnych asortymentów w kilku grupach.
Obok dystrybucji żywności, Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej prowadzi też działania w ramach środków towarzyszących. Mają one pomóc mieszkańcom regionu w lepszym zarządzaniu domowym budżetem, w dbałości o dietę i takie gospodarowanie żywnością, by zapobiegać jej marnotrawieniu. Spotkania, warsztaty i publikacje, a także wsparcie o charakterze psychospołecznym są adresowane do osób indywidualnych i członków rodzin korzystających z pomocy żywnościowej.
Wszystkie formy wsparcia są nieodpłatne.
Wydawanie żywności osobom i członkom rodzin rozpoczyna się 5 listopada 2018 roku.
 

 

 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na wniosek Zarządu Rejonowego PKPS
we Włocławku wyróżnił Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego, pana Andrzeja Cieślę,  okolicznościowym medalem
ufundowanym przez Radę Naczelną PKPS z okazji 60. rocznicy powstania PKPS. Uroczystość wręczenia odznaczenia
miała miejsce w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 2 października 2018 roku.

 

Wręczenie odznaczenia odbyło się podczas uroczystości towarzyszących obchodom Dnia Seniora oraz jubileuszu jednego
z najstarszych klubów seniora w województwie kujawsko-pomorskim. Klub Seniora „Złoty Wiek” w Aleksandrowie Kujawskim
wkroczył w pięćdziesiąty rok działalności. Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku od lat wspiera działalność tego i kilkunastu
innych klubów seniora. Pani Halina Orzelska, wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS, a zarazem
kierownik biura Zarządu Rejonowego PKPS we Włocławku, wygłosiła okolicznościowe przemówienie, składając gratulacje
licznie zgromadzonym przedstawicielom klubów seniora, przybyłym na uroczystość. Pani Halina Orzelska wręczyła też
srebrne odznaki PKPS, przyznane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS osobom zasłużonym członkom klubu
seniora „Złoty Wiek”: pani Halinie Skrzeczkowskiej oraz panu Januszowi Ciborskiemu. Odznaki zostały przyznane jako wyraz
uznania za długoletnią działalność kulturalną oraz za wspieranie zadań statutowych PKPS. KPS.

Okolicznościowy medal ufundowany przez Radę Naczelną PKPS wręczył burmistrzowi Aleksandrowa Kujawskiego Bohdan Kamiński,
dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, dziękując za wsparcie dla aktywności seniorów działających w Aleksandrowie Kujawskim.

                                          

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu poinformował o rozpoczynającym się projekcie Rodzina w Centrum 2.

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zachęcamy do udziału w projekcie, pn. Rodzina w Centrum 2. W
W ramach projektu świadczone jest wsparcie dla członków rodzin zastępczych i naturalnych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Centra Wsparcia Rodzin świadczą wsparcie obejmujące m.in:
• poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, psychiatryczne),
• mediację i terapię rodzinną,
• warsztaty/szkolenia dla rodziców (naturalnych i zastępczych),
• warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,
• grupy wsparcia.

Głównym odbiorcą zaplanowanych działań są:
• osoby przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych, domach dziecka,
• osoby opuszczające pieczę zastępczą,
• osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

a w szczególności osoby kwalifikujące się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2020
Projekt jest realizowany na terenie całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu:
https://www.rops.torun.pl/pliki/rodzinawcentrum2/zalacznik_1.pdf


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W sierpniu 2018 roku rozpoczął się projekt nr RPKP.09.03.02-04-0097/17
pt.
„Bydgoski Dzienny Dom Pobytu”

Projekt jest realizowany przez Agencję Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w Bydgoszczy w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Oddział w Bydgoszczy.

Celem projektu jest wzrost dostępu do usług społecznych dla 24 osób niesamodzielnych z Bydgoszczy
i powiatu bydgoskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 31.07.2020 r.
W ramach projektu zostanie utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu 12 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.

 

W listopadzie odbędzie się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Posiedzenie zarządu jest zaplanowane na 7 listopada w Bydgoszczy, w godzinach 10.30-14.30.