Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020


PODPROGRAM 2016
Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Podprogram 2016
Celem ogólnym w ramach Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności     

  marginalizowane, takie jak Romowie).
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone jak wyżej.
Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 odbywać się będzie przez Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych, które wydadzą osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

 

Dotyczy podprogramu 2016

Zmiana w kryteriach dochodowych dotyczących POPŻ

K-P ZW PKPS w Bydgoszczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie  kryteria dochodowe  uprawniające do korzystania ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego Funduszu Najbardziej  Potrzebującym (FEAD)  Podprogram 2016.

Pomoc  w  ramach  POPŻ  kierowana  jest  do  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej, dopuszczającej   korzystanie  z  pomocy  społecznej  z  powodów  wskazanych  w  art.  7  ustawy  o pomocy  społecznej , których  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty:

-1268,00  zł (netto)  w  przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej,

-1028,00  zł (netto)  w  przypadku  rodziny


Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (tj. co  najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2016.

Zestaw na Podprogram 2016 artykułów spożywczych obejmuje:
-
pasztetu wieprzowego (0,16) - 1 opakowanie,
- szynki wieprzowej (0,3) - 1 opakowanie,
- makaron jajeczny( 500 g) – 5 kg,
- ryż biały (1 kg) – 5 kg,
- herbatniki (0,2 kg) – 2 kg,
- mleko UHT (1lit) – 9 l,
- ser podpuszczkowy dojrzewający (0,4 kg) – 2,4 kg,
- groszek z marchewką (0,4 kg) – 3,20 kg,
- fasola biała (0,4 kg) – 3,20 kg,
- koncentrat pomidorowy (0,16 kg) – 1,28 kg,
- powidła śliwkowe (0,3 kg) – 1,20 kg,
- gulasz wieprzowy z warzywami (0,85 kg) – 4,25 kg,
- filet z makreli (0,17 kg) – 1,36 kg,

- szynka drobiowa (0,3 kg) – 2,70 kg,
- cukier biały (1kg) – 4 kg,
- olej rzepakowy (1lit) – 4 l.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2016.

Rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych
1) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki),
2) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
3) artykuły warzywa i owoce (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),
4)
artykuły mięsne ( gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa),
5) cukier,
6) tłuszcze – olej rzepakowy.


Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub

pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom,

placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić

opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących, które są:

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):


a) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie

   społeczności lokalnych, w szczególności:

- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy

    żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących,

    z zastrzeżeniem pkt. 1.3, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacniania

   samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych,

  kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia

  gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).


W realizacji uczestniczą Zarządy PKPS:
 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS w Bydgoszczy
ul. Fordońska 422
85-790 Bydgoszcz

Wydawanie żywności odbywa się od 29.08.2016 r. w dniach:

Poniedziałek   Fordon, Wyżyny
Wtorek      Bartodzieje, Szwederowo
Środa       Błonie
Czwartek   Śródmieście
O godzinie   800- 1230


      

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącach 10-12/2016

 

Warsztaty edukacji ekonomicznej. TEMATY:

Prowadzenie budżetu w swoim gospodarstwie domowym.

Gospodarka domowa jako podmiot ekonomiczny.

Jak prowadzić budżet domowy-warto wiedzieć, rozważyć i zmienić.

PAŹDZIERNIK 2016

05.10.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

10.10.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

12.10.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

19.10.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

21.10.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

26.10.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

31.10.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

LISTOPAD 2016

04.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

09.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

14.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

16.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

23.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

25.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

30.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

GRUDZIEŃ 2016

07.12.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

09.12.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

14.12.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

19.12.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

22.12.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14˚˚-15˚˚, II gr. 15˚˚-16˚˚

 

Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia.

TEMATY:

Zastosowanie dieto terapii podczas leczenia onkologicznego oraz po jego zakończeniu.

Zasady profilaktyki żywieniowej w chorobach układu krążenia.

PAŹDZIERNIK 2016

10.10.16    cztery grupy po 20 osób w grupie,  I gr. 13˚˚-14˚˚, II gr. 14˚˚-15˚˚,  III gr. 15˚˚-16˚˚, IV gr. 16˚˚-17˚˚.

12.10.16    trzy grupy po 20 osób w grupie, I gr. 15˚˚- 16˚˚, II gr. 16˚˚- 17˚˚,III gr. 17˚˚- 18˚˚.

24.10.16  cztery grupy po 20 osób w grupie,  I gr. 13˚˚-14˚˚, II gr. 14˚˚-15˚˚,III gr. 15˚˚-16˚˚, IV gr. 16˚˚-17˚˚.

 

LISTOPAD 2016

07.11.16  cztery grupy po 20 osób w grupie,  I gr. 13˚˚-14˚˚, II gr. 14˚˚-15˚˚,III gr. 15˚˚-16˚˚, IV gr. 16˚˚-17˚˚.

09.11.16  dwie grupy po 20 osób w grupie, I gr. 14,30˚˚-15,30˚˚,II gr. 15,30˚˚- 16,30˚˚.

 

GRUDZIEŃ 2016

05.12.16  cztery grupy po 20 osób w grupie,  I gr. 13˚˚-14˚˚, II gr. 14˚˚-15˚˚,III gr. 15˚˚-16˚˚, IV gr. 16˚˚-17˚˚.

07.12.16  trzy grupy po 20 osób w grupie,  I gr. 14,30˚˚- 15,30˚˚,II gr. 15,30˚˚- 16,30˚˚, III gr. 16,30˚˚- 17,30˚˚.

 

Warsztaty te odbywać się będą na ulicy Polanka 9
w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Bydgoszczy, dla rejonów:
Bartodzieje, Śródmieście, Błonie, Wyżyny, Szwederowo.

 

Natomiast dla rejonu Fordon, warsztaty odbywać się będą na ul. Fordońskiej 422
w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn.

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącach 10-12/2016

Artykułu spożywcze otrzymywane w ramach POPŻ 2016 - jadłospisy,
17.10.16, 19.10.16, 24.10.16, 25.10.16, 27.10.16, 07.11.16, 09.11.16, 15.11.16, 22.11.16, 23.11.16, 29.11.16, 01.12.16, 06.12.16,
07.12.16, 08.12.16, 13.12.16, 15.12.16, 19.12.16, 21.12.16, 27.12.16, od godziny 8,00 ul. Fordońska 422 w Bydgoszczy.
 

Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku

ul. Zw. Zawodowych 18

87-800 Włocławek

wydawanie żywności odbywać się będzie następnego dnia roboczego po dostawie w zależności od daty dostawy w godzinach 9:00 - 13:00 na ul. Żabiej 4a.

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w  miesiącu 11/2016:

Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia – 22.11.2016 r., godz. 10˚˚,

23.11.2016 r., godz. 10˚˚, Klub Integracji Społecznej ul. Okrzei 61, 87-800 Włocławek.

Warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – 22.11.2016 r., godz. 11˚˚, 23.11.2016 r., godz. 11˚˚,
Klub Integracji Społecznej ul. Okrzei 61, 87-800 Włocławek.

Działania środków towarzyszących niekwalifikowanych w miesiącach 10-11/2016:

Piramida zdrowego żywienia – 12.10.2016 r., godz. 10˚˚, ul. Żabia 4a, 87-800 Włocławek.

Zasady zdrowego żywienia-książka kucharska seniorów – 12.10.2016 r., godz. 11˚˚, ul. Żabia 4a,

87-800 Włocławek.

Zasady zdrowego żywienia-książka kucharska FEAD 2016 – 13.10.2016 r., godz. 10˚˚, ul. Żabia 4a,

87-800 Włocławek.

Zarząd Rejonowy PKPS w Toruniu

ul. Fałata 35/37

87-100 Toruń

Wydawanie żywności odbywać się będzie następnego dnia po dostawie w zależności od daty dostawy w godzinach 10:00 - 15:00 na ul. Mickiewicza 49-49a, 87-100 Toruń.

Działania środków towarzyszących kwalifikowanych w miesiącu kwietniu 2017r.
Warsztaty edukacji ekonomicznej - Ekonomiczne Gospodarowanie Budżetem Domowym
w dniu 20.04.2017 r. dwie grupy po 15 osób w grupie, I gr. 15
00  - 1600 , II gr. 1615 - 1715  ul. Fałata 35/37, 87-100 Toruń

Zarząd Gminny PKPS w Stolnie

Stolno 112

86-212 Stolno

Wydawanie żywności odbywać się będzie w zależności od daty dostawy w dniach od 24 do 26 każdego miesiąca w godzinach 7:30 - 15:00.
Przy czym w miesiącu grudniu 2016r. żywność będzie wydawana w terminie od 15 do 19 grudnia 2016r. w godzinach 7:30 - 15:00.

Zarząd Miejski PKPS w Inowrocławiu
ul. Błonie 13
88-100 Inowrocław

Wydawanie żywności odbywać się będzie w zależności od daty dostawy, w godzinach 8˚˚ - 12˚˚, od poniedziałku do piątku,
na ul. Błonie 13, 88-100 Inowrocław.

W dniu 21 czerwca 2017 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu w godzinach 11.00-15.00 odbyły się warsztaty edukacji ekonomicznej w ramach realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Warsztaty miały na celu stworzenie budżetu domowego, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym
oraz poznanie sposobów oszczędzania.

Zarząd Gminny PKPS w Nowej Wsi Wielkiej
ul. Ogrodowa 2a
86-060 Nowa Wieś Wielka
Wydawanie żywności odbywać się będzie w zależności od daty dostawy, w godzinach 10˚˚ - 14˚˚, w czwartki,
na ul. AL. Pokoju 3, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

 

INFORMACJA  O   DZIAŁANIACH   TOWARZYSZĄCYCH

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej dokonuje dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2016. Jednocześnie w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017r. przewidujemy następujące działania towarzyszące, w zakresie których przeprowadzimy:

 •  program edukacyjny  na temat prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności tj. warsztaty pn. „Smacznie i zdrowo na talerzu” w dniu 17 stycznia 2017r. w godz. 16.00 – 18.00

 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia pn. „ W jaki sposób zmienić nawyki żywieniowe w celu uzyskania lepszej sylwetki i stanu zdrowia” , które odbędą się w dniu 21 stycznia 2017r.w godz. 10.00 -12.00.

 • warsztaty edukacji ekonomicznej pn. „Gospodarowanie budżetem domowym” w dniu 21 luty w godz. 15.00- 16.30.

 • program edukacyjny mający na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności – ulotki edukacyjne „Talerz zdrowego odżywiania„ dystrybuowane w okresie od listopada do grudnia 2016r.- w każdy czwartek od godz. 10.00-12.00.

 • Zarząd Gminny PKPS w Lubiewie
  ul. Hallera 9
  89-526 Lubiewo
  Wydawanie żywności odbywać się będzie następnego dnia po dostawie w zależności od daty dostawy w godzinach 13:00 - 19:00 w Świetlicy Wiejskiej w Bysławku.

  Zarząd Gminny PKPS w Świekatowie
  ul. Dworcowa 20a
  86-182 Świekatowo
  Wydawanie żywności odbywać się będzie w dniu dostawy w zależności od daty dostawy w godzinach 11:00 - 12:00 w Zalesiu Królewskim.

  Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy
  ul. Rybacka 20
  88-150 Kruszwica
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.mgopskruszwica.pl
  w zakładce: POMOC-pomoc żywnościowa w ramach POPŻ.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie
  ul. Kościuszki 58
  88-200 Radziejów
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.bip.ugradziejow.pl

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
  ul. Plac Odrodzenia 3
  89-430 Kamień Krajeński
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.mgopskamienkr.pl

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą
  ul. Szkolna 1
  87-610 Dobrzyń nad Wisłą
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.mgopsdobrzyn.pl

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie
  ul. 700-lecia 36
  88-400 Żnin
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.mops-znin.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu
  ul. Długa 54
  86-022 Dobrcz
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie http://www.gops.dobrcz.info

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance
  ul. Aleja Jana Pawła II nr 8
  87-152 Łubianka
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.gopslubianka.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkach
  ul. Wyzwolenia 37
  89-110 Sadki
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie http://www.sadki.pl

  Ośrodek Pomocy Społeczne w Tucholi
  ul. Świecka 45
  89-500 Tuchola
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.ops.tuchola.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości
  ul. Inowrocławska 14
  88-170 Pakość
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.ops.pakosc.pl

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy
  ul. Łąkowa 7
  89-115 Mrocza
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.mrocza.pl

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie

  ul. Świecka 12
  86-131 Jeżewo
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.bip.ug-jezewo.lo.pl

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim
  ul. 29 Listopada 12
  86-050 Solec Kujawski
  Wszelkie dane szczegółowe na temat POPŻ – FEAD 2016, zawarte są na stronie www.mgopssolec.rbip.mojregion.info

   

  Podsumowanie Podprogramu 2016

   

  W Podprogramie 2016 przekazaliśmy potrzebującym mieszkańcom Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1241,3652 ton artykułów spożywczych sfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

   

  W sumie z pomocy żywnościowej skorzystały 23104 osoby, w tym: 7276 dzieci w wieku do 15 roku życia, 842 seniorów w wieku powyżej 65 roku życia, 129 osób bezdomnych i 3866 osób niepełnosprawnych.

   

  W podprogramie 2016 prowadziliśmy działania w ramach środków towarzyszących.
   

  W sumie zorganizowaliśmy 68 warsztatów edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej, zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, edukacji dietetycznej oraz warsztaty kulinarne.
   

  W sumie w działaniach towarzyszących udział wzięło 658 osób będących beneficjentami pomocy żywnościowej.