Kujawsko –Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy realizuje zadania z zakresu usług opiekuńczych pod tytułem:
 
1. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, na podstawie zawartej umowy nr DOA.350.1.2017 zawartej w dniu 9.11.2017 r. w Bydgoszczy. Termin realizacji zadania publicznego  ustalony został od 13.11.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. i obejmuje świadczenie usług opiekuńczych w ilości 62.640 godzin. Środki finansowe na realizację zadania publicznego zostały przeznaczone w wysokości 1.190.160,00 zł i będą przekazywane w transzach.
2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Bydgoszczy, w ramach projektu pt. „Witalni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”, na podstawie zawartej umowy nr DOA.350.2.2017 zawartej w dniu 09.11.2017 r. w Bydgoszczy. Termin realizacji zadania publicznego  ustalony został od 13.11.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. i obejmuje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ilości 2.630 godzin. Środki finansowe na realizację zadania publicznego zostały przeznaczone w wysokości 131.500,00 zł i będą przekazywane w transzach.
 
 

Zleceniodawcą zadań publicznych jest Miasto Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Panią Renatę Dębińską działająca z upoważnienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WOA-I.0052.148.2015.