Zarząd Rejonowy PKPS w Toruniu

87-100 Toruń ul. Fałata 35/37 tel./fax. 56 622 48 98

Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży - placówka wsparcia dziennego czynna we wszystkie dni robocze
od godz. 12.30 - 16.30
(w wakacje od 9.00 - 13.00)

   87 - 100 Toruń ul. Łąkowa 13

Punkt wydawania żywności PEAD czynny w zależności od dostaw z magazynu K-P ZW PKPS
Punkt wydawania odzieży czynny w zależności od możliwości i potrzeb, 87 - 100 Toruń ul. Mickiewicza 49 - 49a

 

Zadania realizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu:

"Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony."

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Termin realizacji zadania 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Termin realizacji zadania 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

"Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci." pn. "Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży"

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz dofinansowane z środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Termin realizacji zadania 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Termin realizacji zadania 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

"Pomoc rzeczowa bezdomnym". Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Termin realizacji zadania 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

"Spotkanie wigilijne dla osób starszych". Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Termin realizacji zadania 02.11.2015 r. do 31.12.2015 r.


 

 

Informacja

z działalności statutowej Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu

Pomocy Społecznej w Toruniu za rok 2015.

 

W roku 2015 odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Rejonowego i trzy posiedzenia Prezydium. Tematyka posiedzeń Zarządu oraz główne sprawy poruszane podczas posiedzeń Prezydium dotyczyły:
 • opiniowania i uchwalenia preliminarza dochodów i wydatków na rok 2015
 • sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności ZR PKPS;
 • Działalności statutowej i finansowej Zarządu Rejonowego PKPS;
 • analizy działalności zarządów terenowych;
 • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 i 2016;
 • spraw bieżących tj. realizacja usług opiekuńczych, dystrybucja owoców i warzyw, kontrola Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, odbioru i dystrybucji odzieży, posiadania statusu organizacji pożytku publicznego, informacji z posiedzeń Prezydium K-P ZW PKPS w Bydgoszczy.

 

Ilość członków w roku 2015 wynosiła 73 osoby w tym z opłaconą składką 58 członków.

Ilość zarządów w okresie sprawozdawczym wynosiła 5 zarządów w tym 1 zarząd rejonowy w Toruniu, 1 zarząd miejsko - gminny w Grudziądzu i 3 zarządy gminne w Obrowie, Stolnie i Płużnicy.

Codzienna nasza działalność realizowana była poprzez kontynuowanie następujących form pomocy:

- organizowanie usług opiekuńczych, które świadczyliśmy na podstawie umów z Gminą Miasta Torunia i Grudziądza oraz na podstawie wniosków osób indywidualnych.

Łącznie usługami objętych było średnio w miesiącu 325 osób w tym 181 osób w Grudziądzu i 144 osoby w Toruniu.

Do realizacji zadania zatrudnialiśmy na podstawie umowy zlecenie 119 opiekunek domowych w tym 51 opiekunek w Grudziądzu i 68 opiekunek w Toruniu oraz na podstawie umów o pracę zatrudnialiśmy 5 organizatorek usług opiekuńczych w tym 3 osoby w Grudziądzu i 2 osoby w Toruniu.

Ogółem w roku 2015 zrealizowano 165.760,5 godziny usług opiekuńczych w tym 84.693 godziny w Grudziądzu i 81.067,5 godziny w Toruniu.

Wysokość stawki za 1 godzinę świadczonej usługi wynosiła w Grudziądzu - 11,80 zł., w Toruniu - 12,00 zł.

- działalność placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży, w której zajęcia odbywały się po zajęciach szkolnych, we wszystkie dni robocze w godzinach od 12.30 - 16.30 natomiast w okresie ferii i wakacji świetlica funkcjonowała w godzinach od 9.00 - 13.00.

Członkowie świetlicy to 60 dzieci w wieku od 6 - 13 lat z ubogich, niestabilnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica jest dla nich oparciem, w której mają zapewnioną fachową opiekę, pomoc przy lekcjach, zorganizowany czas wolny, zabawy i rozrywki, rozwój zainteresowań oraz posiłek w formie podwieczorku natomiast w czasie ferii i wakacji otrzymywały dwa posiłki tj. pierwsze i drugie śniadanie.

Działalność świetlicy finansowana była z dotacji na realizację zadań publicznych z budżetu gminy i budżetu samorządu województwa oraz z własnych środków finansowych. Całoroczny koszt prowadzenie świetlicy w roku 2015 wyniósł 115.569,68 zł.

Na ten cel uzyskaliśmy łącznie dotacje w wysokości 100.430,00 zł. w tym z MOPR w Toruniu kwotę 72.000,00 zł., z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej kwotę 20.430,00 zł. i z Urzędu Marszałkowskiego 8.000,00 zł. natomiast kwotę w wysokości 3.619,68 zł. pokryto z środków własnych.

Ponadto jako wkład osobowy wyceniona została praca 3 wolontariuszy, którzy przepracowali w świetlicy 960 godzin o wartości 11.520,00 zł.

W placówce zatrudnionych było 7 osób w tym: na umowę o pracę kierownik - wychowawca, i na umowę zlecenia 5 wychowawców oraz pracownik stołówki.

- działalność Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu to zadanie publiczne realizowane jest przez Zarząd Miejsko – Gminny   w Grudziądzu. W skład Centrum wchodzi:

Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym działający całodobowo i dysponujący 8 miejscami. W roku 2015 placówka objęła pomocą 1.704 osoby nietrzeźwe w tym: 90 kobiet, 1.611 mężczyzn i 3 osoby nieletnie.

Punkt Pomocy Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu działa całodobowo i posiada 35 miejsc. Osoby przebywające w placówce mają zapewnione miejsce do spania, pościel, środki czystości i higieny osobistej oraz żywność. W roku 2015 w placówce udzielono schronienia 106 osobom, które łącznie przebywały w placówce 13.721 osobodni.

Całoroczny koszt prowadzenia Centrum Pomocy w roku 2015 wyniósł 872.585,72 zł. i został pokryty z dotacji Gminy Miasta Grudziądz w wysokości 840.000,00 zł. oraz z środków własnych w wysokości 31.475,72. Środki własne są to wpłaty celowe w wysokości 7.516,23 zł. i wycenione środki rzeczowe w wysokości 23.959,49 zł. oraz wyceniona praca wolontariuszy o wartości 1.110,00 zł., którzy wypracowali 111 godzin wykonując bieżące naprawy.

Z działalności Centrum Pomocy w roku 2015 skorzystało 1.810 osób.

- działalność Klubu Seniora w Grudziądzu, który skupiał 32 członków, koszt działalności klubu to 8.928,67 zł. i został pokryty z środków własnych PKPS w Grudziądzu. Członkowie klubu prowadzili działalność kulturalną, organizowali wycieczki krajoznawcze, wieczorki taneczne, uroczystości okazjonalne. Działający od wielu lat chór Wesoła Wiara uświetnia swoim udziałem liczne uroczystości i imprezy, bierze również udział w Amatorskich Przeglądach Zespołów Artystycznych Klubów Seniora organizowanych w różnych miastach naszego województwa.

- pomoc rzeczowa – to wydawanie z magazynu odzieży, mebli, sprzętu AGD. Z tej formy pomocy skorzystało 2.909 osób w tym w Toruniu 2.311 osób i w Grudziądzu 598 osób.

W ramach pomocy rzeczowej PKPS w Toruniu w okresie od października do grudnia 2015 r. realizował również zadanie pn. "Pomoc rzeczowa bezdomnym". Zadanie to współfinansowane było z środków Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy w wysokości 7.200,00 zł oraz z środków własnych w wysokości 935,41 zł. w tym 135,41 środki finansowe natomiast 800,00 zł. to wyceniona praca społeczna członków Stowarzyszenia. Ogółem koszt zadania wyniósł 8.135,41 zł. z pomocy skorzystało 41 osób bezdomnych, którzy otrzymali ciepłą odzież, obuwie i artykułu higieniczne.

Działalność pomocowa to także nasze działania akcyjne takie jak:

- dystrybucja jabłek przez Zarządy Gminne PKPS w Obrowie, w Stolnie i w Płużnicy, które rozdysponowały w sumie 21,7 ton jabłek (Obrowo 13,7 ton, Stolno 2 tony i Płużnica 6 ton).

 - wyjazdy rekreacyjne organizowane przez Zarząd Gminny w Stolnie:

w dniu 27 czerwca 2015 roku odbył się wyjazd rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych do Ciechocinka. W ramach wyjazdu osoby uczestniczące skorzystały z takich atrakcji jak: całodzienny pobyt w uzdrowisku, zwiedzanie Ciechocinka z przewodnikiem oraz ciepły posiłek. W wyjeździe wzięły udział 33 osoby, w tym: 20 osób niepełnosprawnych oraz 13 opiekunów. W organizację wyjazdu włączył się GOPS oraz Gmina Stolno. Łączny koszt zadania to 1.760,00 zł. z czego 700,00 zł. to dotacja Powiatu Chełmińskiego ze środków PFRON; 890,00 zł. z Gminy Stolno jako wkład rzeczowy

w postaci sfinansowania niektórych wydatków natomiast pozostałe środki w wysokości 170,00 zł. to środki własne PKPS w Stolnie. W dniu 17 lipca 2015 roku odbył się wyjazd rekreacyjny grupy niepełnosprawnych nad morze do Krynicy Morskiej. Uczestnikami wycieczki były 33 osoby, w tym 20 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 13 opiekunów. Łączny koszt wyjazdu to 2.615,00 zł. z czego 800,00 zł. to dotacja Powiatu Chełmińskiego ze środków PFRON, 1.100,00 zł. dotacja Gminy Stolno oraz 644.00 zł. z Gminy Stolno jako wkład rzeczowy w postaci sfinansowania niektórych wydatków a 71,00 zł. to środki własne PKPS w Stolnie.
 

- akcja świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ramach, której:

PKPS w Grudziądzu przygotował imprezę gwiazdkową i paczki ze słodyczami dla 200 dzieci z miasta Grudziądza koszt zadania wyniósł 7.375,60, i pokryty został z dotacji Urzędu Miasta w Grudziądzu w wysokości 5.000,00 zł. oraz z środków własnych w wysokości 2.375,60 zł. Paczki od Mikołaja otrzymało również 15 dzieci ze schroniska.

PKPS w Obrowie zorganizował wigilię i wydał paczki świąteczne 13 osobom, koszt w wysokości 1.154,36 zł. został pokryty z środków własnych.

PKPS w Stolnie wspólnie z Urzędem Gminy zorganizował wigilię, w której uczestniczyło 90 osób.

PKPS w Toruniu zorganizował wigilię dla 35 osób starszych, koszt wigilii wraz z paczkami wyniósł ogółem 2.669,00 zł. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 2.075,00 zł. z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, z środków własnych wydatkowano 294,00 zł. a koszt 300,00 zł. pokryty został z wkładu osobowego jako wyceniona praca społeczna członków Stowarzyszenia. Przygotowaliśmy i wydaliśmy również paczki świąteczne dla 25 podopiecznych. Koszt paczek w wysokości 1.795,28 zł. pokryty został z własnych środków finansowych. W ramach działalności placówki odbyła się również wigilia świetlicowa dla 60 dzieci.

W roku 2015 realizowaliśmy również Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014. W miesiącu styczniu 2015 r. w ramach tego programu otrzymaliśmy z K-P ZW PKPS w Bydgoszczy 4.015 kg artykułów spożywczych w tym 1.825 kg Toruń i 2.190 kg Stolno, wydano 506 paczek żywnościowych w tym w Toruniu wydano 206 paczek i 300 paczek w Stolnie.

Reasumując to w ciągu ubiegłego roku z naszej działalności skorzystało 7.372 osoby:

 • pomocy rzeczowej udzieliliśmy 6.541 osobom w tym:

   - odzież, żywność, zabawki itp. - 4.221 osób

   - z działalności świetlicy środowiskowej korzystało - 60 dzieci

   - z działalności Centrum Pomocy korzystało – 1.810 osób

   - z klubu seniora w Grudziądzu korzystało - 32 osoby

   - w wycieczkach uczestniczyło - 40 dzieci

   - paczki świąteczne i wigilia - 378 osób

 • z działalności usługowo - opiekuńczej - 325 osób
 • z pomocy udzielanej w ramach programu PO PŻ - 506 osób

 

 

Zadania realizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu:

- "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem".

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r.

 

- "Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży"

Zadanie z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 

"Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego dla 60 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców"

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

Termin realizacji zadania od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2015r.

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ZARZĄDU REJONOWEGO POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ
W TORUNIU ZA ROK 2014.

W roku 2014 odbyły się dwa posiedzenie Zarządu Rejonowego i dwa posiedzenia Prezydium. Tematyka posiedzeń Zarządu oraz główne sprawy poruszane podczas posiedzeń Prezydium dotyczyły:

 • działalności statutowej i finansowej Zarządu Rejonowego PKPS

 • analizy działalności zarządów terenowych

 • sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności ZR PKPS w Toruniu

 • opiniowania i uchwalenia preliminarza dochodów i wydatków ZR PKPS

 • zatwierdzenia statutu i regulaminu organizacyjnego placówki wsparcia dziennego pn. Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży

 • działalności Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu prowadzonego przez ZMG PKPS w Grudziądzu - spraw bieżących tj. realizacji usług opiekuńczych, dystrybucji owoców i warzyw, kontroli doraźnej MOPR w świetlicy.

Ilość członków w roku 2014 wynosiła 74 osoby w tym z opłaconą składką 56 członków.

Ilość zarządów w okresie sprawozdawczym wynosiła 5 zarządów w tym 1 zarząd rejonowy w Toruniu, 1 zarząd miejsko - gminny w Grudziądzu i 3 zarządy gminne w Obrowie, Sto lnie i Płużnicy .

Cele statutowe realizowane były poprzez:

- organizowanie usług opiekuńczych, które świadczone były na podstawie umów z Gminą Miasta Torunia i Grudziądza oraz na podstawie wniosków osób indywidualnych. Łącznie usługami objętych było średnio w miesiącu 314 osób w tym 183 osoby w Grudziądzu i 131 osób w Toruniu. Do realizacji zadania zatrudniono na umowę zlecenia 111 opiekunek domowych w tym 50 opiekunek w Grudziądzu i 61 opiekunek w Toruniu oraz na podstawie umów o pracę zatrudniono 5 organizatorek usług opiekuńczych w tym 3 osoby w Grudziądzu i 2 osoby w Toruniu.

Ogółem w roku 2014 zrealizowano 154.367 godzin usług opiekuńczych w tym 85.952 godziny w Grudziądzu i 68.415 godzin w Toruniu. Wysokość stawki za 1 godzinę świadczonej usługi wynosiła w Grudziądzu - 11,30 zł. i w Toruniu - 12,00 zł.

- działalność placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą Świetlica Środowiskowa PKPS Dla Dzieci i Młodzieży, w której zajęcia odbywały się po zajęciach szkolnych, we wszystkie dni robocze w godzinach od 12.30 do 16.30 natomiast w okresie ferii i wakacji świetlica funkcjonowała w godzinach od 9.00 - 13.00. Członkowie świetlicy to 60 dzieci w wieku od 6 - 13 lat z ubogich, niestabilnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica jest dla nich oparciem, w której mają zapewnioną fachową opiekę, pomoc przy lekcjach, zorganizowany czas wolny, zabawy i rozrywki, rozwój zainteresowań oraz posiłek w formie podwieczorku natomiast w czasie wakacji otrzymywały dwa śniadania.

Działalność świetlicy finansowana była z dotacji na realizację zadań publicznych z budżetu gminy i budżetu samorządu województwa oraz z własnych środków finansowych. Całoroczny koszt prowadzenie świetlicy w roku 2014 wyniósł 115.571,24 zł. Na ten cel uzyskano łącznie dotacje w wysokości 101.425,00 zł. w tym z MOPR w Toruniu kwotę 72.000,00 zł., z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej kwotę 20.425,00 zł. i z Urzędu Marszałkowskiego 9.000,00 zł. natomiast kwotę w wysokości 5.098,24 zł. pokryto z środków własnych. Ponadto jako wkład osobowy wyceniona została praca 8 wolontariuszy, którzy przepracowali w świetlicy 754 godziny o wartości 9.048,00 zł.

W placówce zatrudnionych było 8 osób w tym: na umowę o pracę kierownik ­ wychowawca, i na umowę zlecenia 5 wychowawców, pracownik socjalny oraz pracownik stołówki.

- realizacja przez Zarząd Miejsko - Gminny w Grudziądzu zadania pt. "Prowadzenie Centrum Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu" w skład, którego wchodzi:

Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym jest to placówka całodobowa, która dysponuje 8 miejscami. Punkt Pomocy Bezdomnym Kobietom i Osobom w Stanie Kryzysu placówka ta posiada 35 miejsc i działa całodobowo.

Całoroczny koszt prowadzenia Centrum Pomocy w roku 2014 wyniósł 862.400,30 zł. i został pokryty z dotacji Gminy Miasta Grudziądz w wysokości 840.000,00 zł. oraz z środków własnych w wysokości 21.260,30. Środki własne są to wpłaty celowe w wysokości 7.446,88 zł. i wycenione środki rzeczowe w wysokości 13.813,42 zł. oraz wyceniona praca wolontariuszy o wartości 1.140,00 zł. Z działalności Centrum Pomocy w roku 2014 skorzystało 2.184 osoby. Umowa na realizację tego zadania trwa do 31.12.2015 r.

- działalność Klubu Seniora w Grudziądzu, który skupiał 26 członków, koszt działalności klubu to 4.381,52 zł. i został pokryty z środków własnych PKPS w Grudziądzu. Członkowie klubu prowadzili działalność kulturalną, organizowali wycieczki krajoznawcze, wieczorki taneczne, uroczystości okazjonalne.

- pomoc rzeczowa - wydawanie z magazynu odzieży, mebli, sprzętu AGD. Z tej formy pomocy skorzystało 740 osób.

Działalność pomocowa to także działania akcyjne takie jak:

- organizacja wyjazdu rekreacyjnego przez Zarząd Gminny w Stolnie, który tradycyjnie zorganizował wycieczkę do Krynicy Morskiej, w której uczestniczyło 40 dzieci niepełnosprawnych. Koszt wycieczki w wysokości 2.489,99zł. pokryto z dotacji Starostwa Powiatu Chełmińskiego oraz dotacji Urzędu Gminy w Stolnie.

- dystrybucja jabłek przez Zarząd w Stolnie i GOPS w Obrowie, które przekazał K-P ZW PKPS w Bydgoszczy. Ogółem rozdysponowano 9 ton jabłek w tym Obrowo 8 ton i Stolno 1 tonę.

- akcja świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia w ramach, której:

Zarząd w Grudziądzu przygotował imprezę gwiazdkową i paczki ze słodyczami dla 200 dzieci a także paczki od Mikołaja otrzymało 18 dzieci ze schroniska.

Zarząd w Obrowie zorganizował 8 osobom wigilię i wydał paczki świąteczne dla 51 osób. Zarząd w Sto lnie wspólnie z Urzędem Gminy zorganizował wigilię, w której uczestniczyło 100 osób.

 • z działalności świetlicy środowiskowej korzystało - 60 dzieci

 • z działalności Centrum Pomocy korzystało - 2.184 osoby

 • z klubu seniora w Grudziądzu korzystało - 26 osób

 • w wycieczkach uczestniczyło - 40 dzieci

 • paczki świąteczne i wigilia - 377 osób

 • z działalności 'usługowo - opiekuńczej - 314 osób

 • z pomocy udzielanej w ramach programu PO PŻ - 490 osób.

Natomiast w Toruniu w ramach działalności placówki odbyła się wigilia świetlicowa dla 60 dzieci. W roku 2014 realizowano również Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2014. W miesiącu grudniu ubr. w ramach tego programu otrzymaliśmy z K-P ZW PKPS w Bydgoszczy 4.015 kg artykułów spożywczych w tym 1.825 kg Toruń i 2.190 kg Stolno, wydano 490 paczek żywnościowych w tym w Toruniu wydano 190 paczek i 300 paczek w Stolnie. Reasumując to w ciągu ubiegłego roku z działalności skorzystało 4.446 osób.