Programy Europejskiego Funduszu Społecznościowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez K-P ZW PKPS

 

Projekt "Nasza Szansa"

 

Działanie 7.2.1 - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

 

Projekt został złożony w konkursie zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W konkursie złożono 150 projektów, dofinansowanie uzyskało 12 projektów.

 

Partner projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - (odpowiedzialny za realizację zadania rekrutacji uczestników projektu).

 

Beneficjenci projektu: 34 osób bezdomnych i - zagrożonych bezdomnością, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, uzależnione od alkoholu wykazujące brak umiejętności zawodowych lub ich dezaktualizację.

 

Okres realizacji projektu - od 01.08.2008 r. do 31.07.2009 r.

 

Rezultaty projektu:

·         34 osoby ukończyły szkolenia miękkie (diagnoza potencjału, IPD, poradnictwo społeczno zawodowe i psychologiczne),

·         31 osób ukończyło szkolenia zawodowe otrzymując certyfikat. zdobyły wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu (3 osoby zrezygnowały z projektu po części miękkiej z uwagi na nawrót choroby alkoholowej),

·         30 osób podjęło a 27 ukończyło 5 miesięczny staż u pracodawców w wyuczonych zawodach 1osoba usamodzielniła się w trakcie stażu, wyprowadziła ze schroniska i złożyła oświadczenie o podjęciu dorywczego zatrudnienia, 2 zostały skreślone z uwagi na nawrót choroby alkoholowej),

·         dotychczas 9 osób podjęło zatrudnienie przedkładając umowę o pracę.

 

 

Projekt "Powrót"

 

Działanie 6.1.1 - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Partner projektu - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - (odpowiedzialny za realizację zadania rekrutacji uczestników projektu).

 

Beneficjenci projektu: 46 osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, uzależnione od alkoholu, wykazujące brak umiejętności zawodowych lub ich dezaktualizację.

 

Okres realizacji projektu - od 01.09.2009 r. do 30.04.2010 r.

 

Osiągnięte rezultaty projektu:

·         41 osób ukończyło szkolenia miękkie (diagnoza potencjału, Indywidualny Program Działania, poradnictwo społeczno zawodowe i psychologiczne),

·         41 osób poprawiło zdolności komunikacyjne

·         42 osoby ukończyły szkolenia zawodowe otrzymując certyfikat. zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu

·         46 osób ukończyło kurs komputerowy otrzymując stosowne świadectwo, dotychczas 8 osób podjęło zatrudnienie przedkładając umowę o pracę.

 

 

 

Projekt "Zielone światło"

 

Działanie 7.2.1 - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

 

Beneficjenci projektu: 100 osób bezdomnych zagrożonych bezdomnością oraz wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, zarejestrowanych w PUP, z wykształceniem podstawowym i zawodowym, uzależnione od alkoholu wykazujące brak umiejętności zawodowych lub ich dezaktualizację.

 

Okres realizacji projektu - od 01.11.2009 r. do 30.06.2011 r.


 

 

 

Zakładane rezultaty projektu:

·         100 osób zrealizuje łącznie 2780 godzin warsztatów psychoedukacyjnych,

·         100 osób zrealizuje łącznie 200 godzin poradnictwa zawodowego,

·         20 osób zrealizuje łącznie 2400 godzin szkoleń zawodowych,

·         20 osób zrealizuje łącznie 120 miesięcy zatrudnienia socjalnego,

·         wydanie publikacji opisującej innowacyjną, kompleksową metodę aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością jak wykluczeniem społecznym.

 

W ramach realizacji projektu 23 osoby odbyły 3- 6 miesięczne staże - zatrudnienie socjalne.

W ramach projektu utworzono Klub Integracji Społecznej dla 129 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Przy Klubie działało przedszkole dla 40 dzieci w wieku do lat 7.

W okresie od kwietnia 2010r. do października 2011. w Klubie Integracji Społecznej działającym przy schronisku dla kobiet prowadzone są zajęcia szkoły rodzica, zdrowego trybu życia, warsztaty interpersonalne oraz doradztwo zawodowe dla łącznie 400 uczestników projektu systemowego MOPS" Krok do przodu".

 

Projekty "Powrót II" i "Powrót bis"

 

Działanie 6.1.1 - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oba projekty nawiązują do dobrych praktyk - zrealizowanego już projektu" Powrót".

 

Do udziału w projektach zaproszeni zostali - na zasadzie kontynuacji ścieżki rozwoju zawodowego - uczestnicy projektu systemowego MOPS "Krok do przodu" - łącznie 60 osób ( w tym 30 osób wieku powyżej 45 lat)

 

Okres realizacji projektu - od 01.110.2010 r. do 30.09.2011 r.

 

Zakładane rezultaty projektu:

  • 60 osób ukończy kurs komputerowy otrzymując stosowne świadectwo

  • 60 osób ukończyło szkolenia miękkie (diagnoza potencjału, IPD, poradnictwo),

  • 60 osób ukończy szkolenia zawodowe otrzymując certyfikat zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu

  • 35 osób odejmie zatrudnienie.