Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpoczyna się od dnia 19 grudnia 2019 r. i potrwa do końca lipca 2020 r. a wydawanie żywności osobom uprawnionym rozpocznie się w styczniu 2020 r.

 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie poświęcone przygotowaniu do realizacji zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 
Podprogram 2019 realizowany będzie od sierpnia 2019 do czerwca 2020 roku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 czerwca 2019r w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz. Zapraszamy
w następujących godzinach:
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej Bydgoszcz od 11:00 do 12:30
Ośrodki Pomocy Społecznej od 12:30 do 13:45
Zarządy PKPS od 13:45 do 15:30.
 
Zachęcamy do realizacji Podprogramu 2019, gdyż pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebującej ludności cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności i ilości osób, które będą obecne na
spotkaniu do 20 czerwca.
 
osoby do kontaktu:
Michał Glazik tel.  607 447 239 e-mail pkps.bydgoszcz14@gmail.com
Wiesława Krawczak tel. 605 273 955 e-mail pkps.bydgoszcz3@gmail.com

Zgodnie za art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,
Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Poniżej cytujemy kilka fragmentów Karty Praw Podstawowych.


Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - preambuła)
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej)
Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. (art. 1 Karty Praw Podstawowych)
Wszyscy są równi wobec prawa. (art. 20 Karty Praw Podstawowych)
Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. (art. 21 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. (art. 22 Karty Praw Podstawowych)
Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości. (art. 24 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.(art. 25 Karty Praw Podstawowych)
Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa. (art. 39 Karty Praw Podstawowych)