Zgodnie za art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,
Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Poniżej cytujemy kilka fragmentów Karty Praw Podstawowych.


Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - preambuła)
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej)
Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. (art. 1 Karty Praw Podstawowych)
Wszyscy są równi wobec prawa. (art. 20 Karty Praw Podstawowych)
Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. (art. 21 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. (art. 22 Karty Praw Podstawowych)
Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości. (art. 24 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.(art. 25 Karty Praw Podstawowych)
Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa. (art. 39 Karty Praw Podstawowych)