7 września 2020

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie poświęcone przygotowaniu do realizacji zadań w ramach Podprogramu 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Podprogram 2020 realizowany będzie od listopada 2020 do sierpnia 2021 roku.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz.

Zapraszamy w następujących dniach i godzinach:
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy - 15 września od 9:00 do 11:00
Zarządy PKPS - 15 września od 11:30 do 13:30
Ośrodki Pomocy Społecznej - 16 września od 9:00 do 11:00 oraz od 11:30 do 13:30

Zachęcamy do realizacji Podprogramu 2020, gdyż pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebującej ludności cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej.

osoby do kontaktu:
Michał Glazik - tel. 607 447 239 - e-mail pkps.bydgoszcz14@gmail.com
Piotr Janiszewski - tel. 607 447 239 - e-mail pkps.bydgoszcz9@gmail.com
Jacek Talaśka - tel. 574 822 233 - e-mail pkps.bydgoszcz3@gmail.com
2020-08-25

Program POPŻ-2019 dla MOPS Bydgoszcz

Informujemy że dnia 25 sierpnia zakończono wydawanie żywności osobom skierowanym przez MOPS Bydgoszcz w ramach programu POPŻ-2019 (pomocy dla najbardziej potrzebujących).
4 sierpnia 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.
21 lipca 2020
 
Informacja od Społecznego Rzecznika Pieszych
Zapraszamy wszystkich mieszkańców  do przesyłania informacji na temat nieprzyjaznych miejsc dla pieszych lub w takich, w których będąc pieszymi czują się niebezpiecznie.
W czerwcu rozpoczęliśmy projekt zatytułowany “Bezpieczne chodniki, bezpieczne piesi”. Do 30 września br. będą zbierane informacje o miejscach, w których mieszkańcy Bydgoszczy nie mogą się komfortowo poruszać. Chodzi zarówno o dziury w chodnikach, jak i zbyt krótkie zielone światło, brak przejść pieszych lub konieczność nadłożenia drogi, gdy idzie się z wózkiem dziecięcym, bo po drodze są schody bez podjazdu. Można nam również zgłaszać miejsca, gdzie notorycznie łamane są zakazy parkowania.

Dzięki otrzymanym zgłoszeniom zostanie opracowany „Społeczny raport o stanie infrastruktury pieszej w Bydgoszczy

Informacje można zgłaszać przez formularz https://forms.gle/6cKMctm2LFHeUtXY9

oraz mailowo rzecznik@piesi.bydgoszcz.pl
1 lipca 2020

Informujemy że okres wydawania żywności w ramach programu PO PŻ został wydłużony do końca sierpnia 2020 roku.
 9 czerwca 2020

Fundacja Nowe Pokolenie rozpoczyna nabór do nowego projektu dla dzieci i młodzieży „Kulturalna Sieć, czyli warsztaty wokalne”. Celem projektu jest stworzenie możliwości do rozwijania talentów wokalnych. W dobie zagrożenia koronawirusem szczególnie musimy dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób. Dlatego warsztaty odbędą się online. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca.
 
27 maja 2020
 
WAKACJE 2020
 
 
Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok za pośrednictwem portalu aktywnawies.pl i fanpage’a strony na FB ogłosił akcję: wyzwanie #zostańwKujawskoPomorskiem.

Celem akcji jest wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej rozwijających działalność w sferze turystyki i zachęcenie jak największej liczby osób do spędzenia wakacji w województwie kujawsko-pomorskim.
5 grudnia 2019
 
Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej informuje, że realizacja zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 rozpoczyna się od dnia 19 grudnia 2019 r. i potrwa do końca lipca 2020 r. a wydawanie żywności osobom uprawnionym rozpocznie się w styczniu 2020 r.

 

6 czerwca 2019

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaprasza na spotkanie poświęcone przygotowaniu do realizacji zadań w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 
Podprogram 2019 realizowany będzie od sierpnia 2019 do czerwca 2020 roku. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 25 czerwca 2019r w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz. Zapraszamy
w następujących godzinach:
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej Bydgoszcz od 11:00 do 12:30
Ośrodki Pomocy Społecznej od 12:30 do 13:45
Zarządy PKPS od 13:45 do 15:30.
 
Zachęcamy do realizacji Podprogramu 2019, gdyż pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebującej ludności cieszy się dużym zainteresowaniem i przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej.
 
Prosimy o potwierdzenie obecności i ilości osób, które będą obecne na
spotkaniu do 20 czerwca.
 
osoby do kontaktu:
Michał Glazik tel.  607 447 239 e-mail pkps.bydgoszcz14@gmail.com
Jacek Talaśka tel. 574 822 233 e-mail pkps.bydgoszcz3@gmail.com
25 kwietnia 2019

Zgodnie za art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej,
Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Poniżej cytujemy kilka fragmentów Karty Praw Podstawowych.


Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności; opiera się na zasadach demokracji i państwa prawnego. (Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej - preambuła)
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej)
Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona. (art. 1 Karty Praw Podstawowych)
Wszyscy są równi wobec prawa. (art. 20 Karty Praw Podstawowych)
Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. (art. 21 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. (art. 22 Karty Praw Podstawowych)
Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogą one swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości. (art. 24 Karty Praw Podstawowych, p. 1)
Unia uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym.(art. 25 Karty Praw Podstawowych)
Każdy obywatel Unii ma prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Państwie Członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa. (art. 39 Karty Praw Podstawowych)