Zarząd Miejsko – Gminny PKPS w Nowe

                            86-170 Nowe, Plac Św. Rocha 5

                           
Warsztaty Terapii Zajęciowej siedziba – ul. Myśliwska 1a 86-170 Nowe Tel. 52/33 27 706,
                           
czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 - 15.00

 

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU MIEJSKO GMINNEGO POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEM  2013

W roku 2013 Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Nowem podejmował następujące zadania:

1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowem

Zadanie zlecone przez Powiat Świecki.

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 15.12.2004 roku. Od samego początku uczestniczy do niego 20 uczestników, którzy poddani są rehabilitacji społecznej i zawodowej w czterech pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowej, ogrodniczo-plastycznej,

 rękodzielnictwa artystycznego ( ta pracownia została w roku 2011 przekwalifikowana  z pr. Stolarskiej).

Warsztat dysponował środkami w wysokości 328.800,00 zł na rok, z czego  :

- 295.920,00 zł -środki z PFRON, 28.380,00 zł -środki Powiatu, w roku 2013 WTZ przystępując do konkursu gminnego pozyskał środki własne: 4.500,00zł, o tę też sumę została pomniejszona dotacja z Powiatu.

2. Projekt „Z ulicy do domu”

PKPS w Nowem jest partnerem projektu „Z ulicy do domu”. Projekt „Z ulicy do domu”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach  Projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej programu Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas realizacji: maj 2012- sierpień 2013

PKPS w projekcie odpowiada na zastępujące działania: szkolenia i warsztaty, aktywizacja zawodowa (ekonomia społeczna), Inicjatywa Pomocowa „Sklep Społeczny”.

„Sklep” działa od listopada 2012 roku.

Po zakończeniu pilotażowego wdrożenia Inicjatywa Pomocowa „Sklep Społeczny” nadal funkcjonuje i jest miejscem realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób długotrwale wykluczonych (osób bezdomnych) w ramach działań Ekonomii Społecznej.

W ramach zbiórki publicznej łącznie w 2013 roku zebrano: 8.360,00zł. Na opał do mieszkań wspieranych  wydano łącznie 4.110,00zł. Koszty zbiórki wyniosły 82zł (pozwolenie). Na dzień 31.12.2013 roku na koncie „Sklepu Społecznego” znajdowało się : 4.168,00zł.

3. Fundusz Stypendialny „Studenciak”

Fundusz powstał w styczniu 2012 roku. Jest to inicjatywa dwóch lokalnych organizacji pozarządowych: Z MG PKPS oraz Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni”. Zgodnie z porozumieniem  pomiędzy organizacjami, PKPS jest organem formalnym prowadzącym Fundusz, natomiast N.S „Aktywni” zajmuje się promocją przedsięwzięcia oraz organizacją dorocznego balu stypendialnego.
 

W 2013 roku ufundowano pierwsze 3 stypendia studenckie dla studentów- mieszkańców gminy Nowe.

Stan Funduszu na 01.01.2013 :              9.248,54zł

Stan Funduszu na 31.12.2013:            13.770,89zł

4.  „Ku spółdzielczości socjalnej”

Zadanie zlecone przez Gminę Nowe.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem, które nie nabyły bądź utraciły umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej. Cyklicznie już realizowany projekt ma za zadanie umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w procesie wdrażania mechanizmów Ekonomii Społecznej w kontekście Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz ES. W ramach działań osoby niepełnosprawne  z Nowego miały możliwość poznać jedno z najlepszych (modelowych) Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) w kraju. Ponadto WTZ w Nowem realizuje w duchu ES działalność wytwórczą- rękodzielniczą, głównie w postaci wysokiej jakości wyrobów promocyjnych i okazjonalnych. WTZ w Nowem jest jednym z trzech miejsc w  gminie Nowe gdzie  jest realizowane  działanie w ramach Ekonomii Społecznej.

2013

całkowity koszt:  5.625,00zł, dotacji z GN: 4.500,00zł, środki własne: 1.125,00zł.
okres realizacji: 01.04- 30.09.2013

5.  „Aktywny Senior”

 Zadanie zlecone przez Gminę Nowe

Celem zadania była animacja środowiska seniorów i poprawa ich sytuacji  społecznej i zdrowotnej. Projekt miał charakter aktywizacyjny i integracyjny. Beneficjantami projektu było łącznie 16 osoby powyżej 60 roku życia.  Odbywały się następujące zajęcia:

a.  Zajęcia komputerowe w wymiarze 42 h, w ramach których uczestnicy zdobyli podstawowe umiejętności w pracy z komputerem oraz nauczyli się korzystać z Internetu.

Działanie te miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zdobycie nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu, podwyższeniu własnej wartości uczestników poprzez poczucie, że zdobywają nowe umiejętności. 

b.  Zajęcia o charakterze integracyjno- zdrowotnym w wymiarze 29 h.

Działania miały na celu zwiększenie aktywności fizycznej i integracji społecznej wśród seniorów.

W ramach zajęć skupiono się na dobrej kondycji seniorów, W ramach działań odbywały się zajęcia z nordic walkingu prowadzące do poprawy kondycji fizycznej seniorów. Dodatkowo w ramach zajęć seniorzy mięli okazję zadbać o ciało i o duszę ( zorganizowano 5 wyjazdów  na basen do Geotermii Marusza w Grudziądzu).

C. Zajęcia o charakterze aktywizującym – przeprowadzenie 42 h warsztatowych zajęć plastycznych.

Natomiast poprzez uczestnictwo w warsztatowych zajęciach plastycznych uczestnicy mięli okazje ćwiczyć zdolności manualne, sprawnościowe rąk, pobudzać wyobraźnię i ćwiczenie percepcji, w miłej atmosferze spędzać czas i wzmacniać pozytywne relacje.

6. Inne działania

1.  Partnerstwo Lokalne

Zarząd Miejsko Gminny PKPS w Nowem oraz MGOPS  w 2012 roku podjęły formalną współpracę w formie PL. Działanie to zostało zainicjowane na potrzeby realizacji Pilotażowego Wdrożenia  w związku z realizacją projektu  „Z ulicy do domu”. Aktualnie, już po zakończeniu projektu partnerzy kontynuują współpracę  i wspólnie projektują oraz realizują określone działania z zakresu polityki społecznej.

2. Udział przedstawicieli organizacji w innych krajowych działaniach.

Członkowstwo w Radzie Nadzorczej Pomorskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku, udział w grupie eksperckiej ds. Partnerstw Lokalnych, członkowstwo w Ogólnopolskiej Federacji Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Warszawie.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ  ZARZĄDU MIEJSKO GMINNEGO POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEM  2014

W roku 2014 Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Nowem podejmował następujące zadania:

1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowem

 Zadanie zlecone przez Powiat Świecki.

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 15.12.2004 roku. W roku 2014 w zajęciach uczestniczyło u 20 uczestników, którzy poddani są rehabilitacji społecznej i zawodowej w czterech pracowniach: gospodarstwa domowego; komputerowej; ogrodniczo-plastycznej; rękodzielnictwa artystycznego, ceramicznej (od grudnia 2014).

Warsztat dysponował środkami w wysokości 332.888,38 zł ( trzysta dwadzieścia osiem tysięcy, dziewięćset dwadzieścia złoty)  na rok, z czego  :

- 299.149,38 zł -środki z PFRON , 33.239,00 zł - środki Powiatu

Dodatkowo w WTZ w wyniku sprzedaży rękodzieła uzyskał 5.700,00zł.

W wyniku długotrwałych i intensywnych zabiegów, ostatecznie w grudniu 2014 udało się powiększyć  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowem. Aktualnie w placówce aktywizuje się 25 osób niepełnosprawnych z gminy Nowe i Warlubie.

2. Inicjatywa Pomocowa „Sklep Społeczny”

Działanie poświęcone aktywizacji zawodowej i społecznej osób wychodzących z problemu bezdomności. W ramach działania jest prowadzony w Nowem od 2012 roku „sklep społeczny”, którego głównym celem jest trening umiejętności społecznych oraz nauka przedsiębiorczości w duchu Ekonomii Społecznej.

Główne działania: informowanie mieszkańców  o możliwości przekazywania różnego rodzaju używanych sprzętów (głównie mebli i ADG) na cele „sklepu”, odbiór sprzętów z domu klienta dokonywanie napraw, eksponowanie i trening sprzedaży, promocja idei „Sklepu Społecznego” w Nowem.

W roku 2014 „Sklep Społeczny” wypracował następujący zysk: 8.797,23zł

który przeznaczono na : zakup opału do mieszkań wspieranych:  4.850,00zł, wynagrodzenie dla operatora (umowa zlecenie):  1.800,00zł, pozostało: 2.147,23 zł

Wszystkie decyzje związane z działaniami marketingowymi i logistycznymi , a także kwestie dotyczące wydatkowania uzyskanych środków finansowych podejmują osoby, które bezpośrednio zajmują się funkcjonowaniem inicjatywy.

3. Fundusz Stypendialny „Studenciak”

Fundusz powstał w styczniu 2012 roku. Jest to inicjatywa dwóch lokalnych organizacji pozarządowych:  Z MG PKPS oraz Nadwiślańskiego Stowarzyszenia „Aktywni”. Zgodnie z porozumieniem  pomiędzy organizacjami, PKPS jest organem formalnym prowadzącym Fundusz, natomiast N.S „Aktywni” zajmuje się promocją przedsięwzięcia oraz organizacją dorocznego balu stypendialnego.

W 2013 roku ufundowano pierwsze 3 stypendia studenckie dla studentów- mieszkańców gminy Nowe.

Stan Funduszu na 01.01.2014 :                 13.770,89 zł.

Stan Funduszu na 31.12.2014:                 10. 576,82 zł.

Stypendyści w roku szkolnym 2013/2014

Stypendia przyznane na 10 miesięcy w łącznej wysokości  8.000,00zł.

1. studentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie   300zł / mc.

2. studentka Uniwersytetu Gdańskiego                300zł/ mc.

3. studentka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy    200zł/mc.

Stypendyści w roku szkolnym 2014/2015

Stypendia przyznane na 10 miesięcy w łącznej wysokości 6.000,00zł.

1. student Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 400zł/mc.

2. studentka Politechniki Krakowskiej    200zł/mc.

4.  „Ku spółdzielczości socjalnej- uczę się pracy”

 Zadanie zlecone przez Gminę Nowe.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem, które nie nabyły bądź utraciły umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej. Cyklicznie już realizowany projekt ma za zadanie umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w procesie wdrażania mechanizmów Ekonomii Społecznej w kontekście Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej rekomendowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz ES. W ramach działań osoby niepełnosprawne  z Nowego miały możliwość poznać jedno z najlepszych (modelowych) Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) w kraju. Ponadto WTZ w Nowem realizuje w duchu ES działalność wytwórczą- rękodzielniczą, głównie w postaci wysokiej jakości wyrobów promocyjnych i okazjonalnych. WTZ w Nowem jest jednym z trzech miejsc w  gminie Nowe gdzie  jest realizowane  działanie w ramach Ekonomii Społecznej.

2014

całkowity koszt: 7.200,00zł, konkurs Gmina Nowe:  5.000,00zł, śr. własne:  2.200,00zł

5.  „Aktywny Senior”

Zadanie zlecone przez Gminę Nowe

Projekt dofinansowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski.

Celem zadania była animacja środowiska seniorów i poprawa ich sytuacji  społecznej i zdrowotnej. Projekt miał charakter aktywizacyjny i integracyjny. Beneficjantami projektu było łącznie 18 osób powyżej 60 roku życia.  Odbywały się następujące zajęcia:

 a. Zajęcia komputerowe w wymiarze 44 h, w ramach których uczestnicy zdobyli umiejętności komunikowania za pomocą internetu .

Działanie te miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zdobycie nowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu, podwyższeniu własnej wartości uczestników poprzez poczucie, że zdobywają nowe umiejętności.

 b. Zajęcia z rękodzieła artystycznego – przeprowadzenie 44 h warsztatowych zajęć plastycznych.

Uczestnicy mięli okazje ćwiczyć zdolności manualne, sprawnościowe rąk, pobudzać wyobraźnię i ćwiczenie percepcji, w miłej atmosferze spędzać czas i wzmacniać pozytywne relacje. Osoby zapoznały się z technologia wykonywania wysokiej jakości produktów dekoracyjnych i okazjonalnych.

c.  Zajęcia o charakterze integracyjno- zdrowotnym w wymiarze 34 h.

Działania miały na celu zwiększenie aktywności fizycznej i integracji społecznej wśród seniorów.

W ramach zajęć skupiono się na dobrej kondycji seniorów, W ramach działań odbywały się zajęcia z nordic walkingu prowadzące do poprawy kondycji fizycznej seniorów. Dodatkowo w ramach zajęć seniorzy mięli okazję zadbać o ciało i o duszę ( zorganizowano  wyjazdy  na basen do Kwidzyna, Centrum rehabilitacji do Tlenia, czy teatru w Toruniu).

Finalnym efektem realizacji projektu jest zawiązanie Klubu Seniora przy PKPS w Nowem, który działa od 01.01.2015.

2014

koszt całkowity: 14.000,00zł,dotacja z GN: 10.000,00 zł, wkład własny: 4.000,00 zł   (z czego 2.841,60zł z Kuj-Pom. Urzędu Marszałkowskiego)

6. ABC zdrowego stylu życia

Projekt dofinansowany przez Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski

Projekt dedykowany kobietom. Poświęcony zdrowiu, higienie i estetyce. Dedykowany głównie kobietom, które na co dzień mają ograniczony, bądź utrudniony dostęp do informacji oraz usług związanych z medycyną i medycyna estetyczną oraz higieną.

W działaniu udział wzięło 29 pań z Bochlina , Małego Komorska, Pastwisk i Zdrojewa. Główne działania w projekcie to: wykłady i warsztaty z kosmetologiem oraz położną.

Koszt całkowity: 1.500,00zł

Kuj-Pom. Urząd Marszałkowski: 1.450,00 zł, śr. własne:  50,00 zł.

7. Badania profilaktyczne „Nie nowotworom u dzieci”

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda

Celem badań była wczesna profilaktyka onkologiczna u dzieci do lat 6.  Badania u 130 osób z Gminy Nowe przeprowadzili  lekarze specjaliści przy użyciu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego.

Koszt całkowity: 8.710,00zł, MGOPS w Nowem: 5.710,00zł, śr. własne:  3.000,00zł.

8.  Dzień Dawcy Szpiku „DAJ NOWE ŻYCIE”

Akcję przeprowadzono wspólnie z fundacją DKMS Polska.

Celem akcji była rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Rejestrację przeprowadzono podczas Dni Nowego. Sukcesem była wysoka frekwencja i zainteresowanie problemem. Ostatecznie zarejestrowało się 85 osób z naszej Gminy, co zdaniem specjalistów z DKMS jest bardzo wysokim wynikiem. W ramach akcji zorganizowano również wykład poświęcony  białaczce, który odbył się w ZSP w Nowem.

Koszt całkowity: 200zł

9.  X Święto Latawca „Bliżej Nieba”

Tradycyjnie jesiennie  i wyjątkowo jubileuszowo odbyło się doroczne Święto Latawca, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Nowego. W ostatnią sobotę września na skarpie nadwiślańskiej bawili się wspólnie uczniowie SP, rodzice, dziadkowie, osoby niepełnosprawne oraz wszyscy amatorzy latawców. Koszt całkowity:   1350,00zł (środki własne).


 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU MIEJSKO GMINNEGO POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEM
 

W latach 2008- 2012 Zarząd Miejsko Gminny PKPS w Nowem podejmował następujące zadania:


1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowem (2008-2012) Zadanie zlecone przez Powiat Świecki
Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 15.12.2004 roku. Od samego początku uczestniczy do niego 20 uczestników, którzy poddani są rehabilitacji społecznej i zawodowej w czterech pracowniach:
- gospodarstwa domowego;
- komputerowej;
- ogrodniczo plastycznej;
- rękodzielnictwa artystycznego (ta pracownia została w roku 2011 przekwalifikowana z pracowni Stolarskiej)

Warsztat dysponuje środkami w wysokości 328.800,00 zł ( trzysta dwadzieścia osiem tysięcy, dziewięćset dwadzieścia złoty) na rok, z czego w latach 2009-20l0 środki te pochodziły z :
- 295.920,00 zł -środki z PFRON (90%)
- 32.880,00 zł - środki Powiatu (10%);
- w latach 2011-2012 WTZ przystępując do konkursu Gminnego pozyskał środki własne, było to 7.000,00 zł  (2,1 %), - 2011 i 6000,00 zł - 2012 o tę też sumę została pomniejszona dotacja z Powiatu.
W 2012 roku:
- przyznana dotacja ogółem: 328 800,00 zł, z czego wydatkowano kwotę: 328 262,73 zł, w tym:
 
 • 295383,76 zł - środki PFRO
 • 26 878,97 zł - środki Powiatu świeckiego
 • 6 000,00 zł - środki Gminy Nowe ("Ku spółdzielczości socjalnej”).


2. Projekt "Z ulicy do domu" (2012)
PKPS w Nowem jest partnerem projektu "Z ulicy do domu". Projekt "Z ulicy do domu"  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Projektu 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej programu Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Czas realizacji: maj 2012 - sierpień 2013
- przyznane środki na lata 2012-2013 dla całego Partnerstwa ogółem: 399.971,45 zł, z czego dla PKPS 60.274,36 zł
- w roku 2012 wydatkowano kwotę: 25.175,19 zł.

PKPS w projekcie odpowiada na zastępujące działania:
- szkolenia i warsztaty
- aktywizacja zawodowa (ekonomia społeczna) Inicjatywa Pomocowa "Sklep Społeczny"
 "Sklep" działa od listopada 2012 roku - w ramach zbiórki publicznej zebrano 1.105,00 zł,      
z czego zakupiono opał dla osób bezdomnych zamieszkujących mieszkania wspierane za 1.098,00 zł.
 
3. Fundusz Stypendialny "Studenciak" (2012)
Fundusz powstał w styczniu 2012 roku. Jest to inicjatywa dwóch lokalnych organizacji  pozarządowych: ZM-G PKPS oraz Nadwiślańskiego Stowarzyszenia "Aktywni". Zgodnie z porozumieniem pomiędzy organizacjami, PKPS jest organem formalnym prowadzącym Fundusz, natomiast N.S "Aktywni" zajmuje się promocją przedsięwzięcia oraz organizacją dorocznego balu stypendialnego.
W 2012 roku zgromadzono łącznie na koncie funduszu kwotę l0.748,54zł (stan na 30.01.2013).
W 2012 roku Fundusz Stypendialny nie fundował stypendiów. Pierwsze stypendia będą fundowane do kończ sierpnia 2013 roku.
 

4. "Ku spółdzielczości socjalnej" (2011-2012)
Zadanie zlecone przez Gminę Nowe
Celem zadania była aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - uczestników  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowem, które nie nabyły bądź utraciły umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej. Zadania miało również na celu przyspieszenie procesy ich adaptacji poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności oraz zwiększenie świadomości uczestników zadania o możliwościach zatrudnienia na rynku pracy.
Powyższe cele zostały osiągnięte, wzrosła aktywności społeczna uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz świadomość, że posiadają możliwości do podjęcia pracy w spółdzielniach socjalnych i zakładach pracy chronionej. Mają jasno określony profil zawodowy a działania z tym związane będą kontynuowane podczas trwania zajęć w WTZ.
czas realizacji: 01.04 -30.09.2011, 01.04. – 30.09.2012
 

5. "Aktywny Senior" (2011-2012)
Zadanie zlecone przez Gminę Nowe
Celem zadania była animacja środowiska seniorów i poprawa ich sytuacji społecznej i zdrowotnej. Projekt miał charakter aktywizacyjny i integracyjny. Beneficjantami projektu było łącznie 24 osoby powyżej 60 roku życia. Osoby brały udział w następujących zajęciach: zajęcia komputerowe (przeciw wykluczeniu cyfrowemu), zajęcia aktywizujące (warsztaty rękodzieła), zajęcia zdrowotne (głównie wyjazdy do geotermii oraz spacery Nordic Walking)
czas realizacji: 04.04. – 30.11.2011, 01.04. – 30.11.2012


6. "Tarcza"- wsparcie psychoterapeutyczne (2011)
Zadanie w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego
Celem projektu było wsparcie działań świetlicy środowiskowej MGOPS, poprzez prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
czas realizacji: 14.03.2011- 30.11.2011