Co to jest FEAD?
FEAD to skrót angielskiej nazwy Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Jakie są korzyści z tego funduszu?
Fundusz wspiera dystrybucję żywności dla osób potrzebujących i działania wspierające wychodzenie z ubóstwa.

Kogo to dotyczy?
Średnio potrzeba wsparcia dotyczy ok. 13,2% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (wskaźnik deprywacji materialnej za rok 2017 wg GUS).

Kto jest szczególnie zagrożony?
Do szczególnie zagrożonych grup należą dzieci (0-17). W Polsce wg dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej odsetek osób w wieku 0-17 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osiągał w 2017 roku 17,9%.

Co to jest FEAD Network?
FEAD Network to europejska, otwarta sieć społecznościowa zrzeszająca osoby zaangażowane w świadczenie pomocy osobom potrzebującym w Europie.
 
 
 
5 kwietnia 2019 roku w Brukseli miało miejsce XV spotkanie sieci FEAD Network, poświęcone różnym aspektom łańcucha dostaw żywności do końcowych odbiorców. Szczegóły spotkania można znaleźć w raporcie.

3 kwietnia 2019 roku Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował specjalne sprawozdanie z realizacji pomocy współfinansowanej przez Europejski Fundusz Pomocy najbardziej Potrzebującym pt. „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – zapewniono cenne wsparcie, lecz dotychczas nie ustalono, na ile przyczyniło się ono do ograniczenia ubóstwa”. Dokument omawia najważniejsze zmiany w świadczeniu pomocy i różne formy zwalczania ubóstwa, wspierane przez Unię Europejską oraz nakreśla perspektywy na kolejne okres programowania. W sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy zaleca, by w przyszłości uwzględnić środki towarzyszące, które uzupełnią pomoc żywnościową i podstawową pomoc materialną lub wyraźnie określić , które działania na rzecz włączenia społecznego będą ukierunkowane na odbiorców pomocy żywnościowej lub materialnej.
 
 
 
20 lutego 2019 roku w Brukseli miało miejsce spotkanie sieci FEAD Network, poświęcone zapobieganiu zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci.
Na Litwie są prowadzone działania w formie zagospodarowania wolnego czasu, w tym wizyty w muzeum, wyjazdy nad morze, dzienne obozy, zajęcia sportowe, wizyta u dentysty i kurs gotowania.
We Francji centra solidarności oferują pomoc rzeczową, w tym produkty żywnościowe specjalnie dobrane do potrzeb dzieci.
Działający od lutego 2017 roku na Cyprze program oferuje bezpłatne śniadania dla dzieci znajdujących się w trudnym położeniu. Choć 95% rodziców chwali ten program, to jednak 4% zwraca uwagę na towarzyszącą mu stygmatyzację.
Program bezpłatnych posiłków dla każdego w Estonii skutecznie pomaga zwalczać stygmatyzację. Inne konkretne przykłady zwalczające stygmatyzację to e-vouchery i systemy biletowe (np. w Katalonii działa e-karta pozwalająca na zakup żywności w supermarketach), a także szkolne programy paczek (na przykład w Austrii działa program teczek szkolnych oferujący różne opcje produktów).
Wydane w 2013 roku rekomendacje dotyczące inwestowania na rzecz dzieci (Investing in Children: breaking the cycle of disadvantage) zaowocowały działaniami jedynie w czterech krajach (Estonia, Francja, Irlandia i Malta). Przedstawicielka organizacji COFACE Families Europe wezwała do podejścia wielopokoleniowego, prowadzącego do równego traktowania dzieci i starszych w rodzinie; do zwiększonych starań wspierających wielokierunkowe strategie, a także do zmiany w rządzeniu prowadzącej do podejścia opartego na uczestnictwie, na badaniach i na tworzeniu polityk.