Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS świadczy pomoc w zakresie opieki w miejscu zamieszkania.

W Bydgoszczy pomoc jest realizowana w ramach projektu
 

 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.
Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
 
 
GRUDZIĄDZ
W Grudziądzu usługi opiekuńcze są świadczone w dni robocze, dni wolne od pracy i w święta w miejscu zamieszkania osobom z terenu Grudziądza. Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Grudziądzu świadczy usługi opiekuńcze na zlecenie Gminy Miasto Grudziądz. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych oraz umożliwienie im kontaktu z otoczeniem. W roku 2018 wykonano 84 822 godziny usług opiekuńczych, opiekę sprawowały 62 opiekunki obejmując usługami średnio w miesiącu 205 podopiecznych. Kontrola przeprowadzona w 2018 potwierdziła prawidłowość usług, które są świadczone bez zastrzeżeń.
 
TORUŃ
W Toruniu w zakresie realizacji zadania publicznego powierzonego przez Gminę Miasta Toruń polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Toruniu zrealizował w 2018 roku 122 538 godzin usług opiekuńczych, którymi objęto 311 osób. Opiekę sprawowało 113 opiekunek domowych, a korzystały z niej średnio w miesiącu 242 osoby.
 
WŁOCŁAWEK
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy we Włocławku realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez gminę Miasto Włocławek polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczymy w dwóch rejonach miasta „Śródmieście” i „Południe”, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze – na terenie całego Włocławka.

W 2018 roku zrealizowaliśmy 134 776,5 godzin usług opiekuńczych, z których skorzystało średnio miesięcznie 241 osób oraz 52 560 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 53 osób. Do realizacji zadań ZR PKPS we Włocławku zatrudniał opiekunki domowe oraz specjalistów, tj. psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, pielęgniarki.

W 2018 roku usługi opiekuńcze wykonywały także przez okres 6 miesięcy cztery stażystki skierowane na staż przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

PKPS ZR we Włocławku w 2018 roku świadczył także usługi pomocy sąsiedzkiej na terenie gminy Radziejów u dwóch podopiecznych, u których zrealizowano 424 godziny tych usług.

Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych organizatorki i specjaliści ds. usług opiekuńczych dokonują systematycznie kontroli jakości usług wykonywanych na rzecz świadczeniobiorców w środowisku.