Opieka domowa

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki PKPS świadczy pomoc w zakresie opieki w miejscu zamieszkania.

W Bydgoszczy pomoc jest realizowana w ramach projektu
 

 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo.
Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT.
 
 
GRUDZIĄDZ
W Grudziądzu usługi opiekuńcze są świadczone w dni robocze, dni wolne od pracy i w święta w miejscu zamieszkania osób z terenu Grudziądza przez Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Grudziądzu. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznych oraz umożliwiają im kontakt z otoczeniem. 61 osób sprawuję opiekę nad grupą 214 podopiecznych. Kontrola przeprowadzona w 2018 potwierdziła prawidłowość usług, które są świadczone bez zastrzeżeń.
 
TORUŃ
W Toruniu działania Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej obejmują 255 osób w Toruniu i 63 896 godzin. Opiekę sprawuje 112 opiekunek, a korzysta z niej 255 osób.
 
WŁOCŁAWEK
We Włocławku Polski Komitet Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez Miasto Włocławek polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczy w dwóch rejonach miasta „Śródmieście” i „Południe”, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze – na terenie całego Włocławka. Do końca miesiąca czerwca 2018 r. wykonanych zostało 69 211,5 godzin usług opiekuńczych u średnio miesięcznie 240 osób oraz 18 195 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych u 49 osób. Do realizacji zadań PKPS zatrudnia opiekunki domowe oraz specjalistów, tj. psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, pielęgniarki. Dodatkowo od miesiąca marca przez okres 6 miesięcy usługi opiekuńcze świadczyły 4 stażystki skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku.

Zgodnie ze standardem usług opiekuńczych organizatorki i specjaliści ds. usług opiekuńczych dokonują systematycznie kontroli jakości usług wykonywanych na rzecz świadczeniobiorców w środowisku.

Zarząd Rejonowy PKPS we Włocławku wykonuje także usługi pomocy sąsiedzkiej na terenie gminy Radziejów Kujawski u dwojga podopiecznych. Do końca miesiąca czerwca 2018 r. zrealizowanych zostało 228 godzin.